Chương Trình Cao Đẳng Quốc Tế

CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Ngành Thương mại Quốc tế đào tạo cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về thương mại trong nước và thương mại quốc tế, tạo sự tự tin để thành công trong môi trường kinh doanh hội nhập toàn cầu. Chương trình Thương mại Quốc tế tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế (CICE) – Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại cung cấp cho người học kiến thức chung về quản trị kinh doanh và kiến thức chuyên môn về thương mại quốc tế: Thanh toán quốc tế, lập và thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, marketing trong môi trường thương mại quốc tế, phân tích hiệu quả họat động thương mại quốc tế, luật pháp,…

Sinh viên chuyên ngành Thương mại quốc tế sau khi tốt nghiệp sẽ có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế và thương mại quốc tế. Ngoài ra các bạn còn được trang bị các kiến thức chuyên sâu về thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, thương mại liên quan đến đầu tư, thương mại liên quan đến sở hữu trí tuệ đồng thời am hiểu luật pháp thương mại quốc tế, các vấn đề liên quan đến Tổ chức thương mại thế giới và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt có tư duy tổng hợp về kinh tế, sử dụng thông thạo tiếng Anh…

Cơ hội nghề nghiệp cho các bạn tốt nghiệp chuyên ngành Thương mại quốc tế có thể làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực thương mại, các cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan hợp tác kinh tế thương mại quốc tế của Việt Nam, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp thương mại…