TRUNG T?M ?A?O TA?O QU??C Tê? CICE

Tr??c nhu c?u ngày càng t?ng v? ngu?n nhan l?c có trình ?? chuyên m?n cao, th?ng th?o ngo?i ng?, có kh? n?ng hòa nh?p và thích ?ng nhanh v??i m?i tr???ng la?m viê?c ?a qu??c gia no?i chung va? li?nh v??c th??ng ma?i qu??c tê?, xua?t nha?p kha?u, logistics no?i riêng, tr???ng Cao ???ng Kinh Tê? ???i Ngoa?i ?a? tha?nh la?p Trung tam ?a?o ta?o Qu??c tê? (tên giao d?ch qu?c t? là Centre of International Cooperation And Education – CICE) tr??c thu??c tr???ng. Trung tam ?ào t?o Qu?c t? ???c phát tri?n trên c? s? b? ph?n H?p tác Qu?c t? c?a Nhà tr??ng, trung tam có ??y ?? ?i?u ki?n v? nhan l?c, ??i ng? gi?ng viên, c? s? v?t ch?t ph?c v? cho c?ng tác ?ào t?o vê? ly? thuyê?t la?n th??c ha?nh. ??c bi?t, Trung tam ?? ky k?t h?p tác toàn di?n v?i Vi?n ?ào t?o Qu?c t? ISB (thu??c tr???ng ?a?i ho?c Kinh tê? Tha?nh ph?? H?? Chi? Minh) và Vi?n Ng?n ng? - Qu?c t? H?c ILACS. Vi?c h?p tác mang l?i nhi?u y ngh?a to l?n trong vi?c ?ào t?o liên k?t gi?a 2 tr??ng, thu?c ?a?y Trung tam ?ào t?o qu?c t? CICE phát tri?n ??i ng? gi?ng viên gi?ng d?y b?ng Ti?ng Anh và ??m b?o ch??ng trình ?a?o t?o b?ng Ti?ng Anh t?i trung tam ??t chu?n mà các tr??ng ??i h?c trên th? gi?i ch?p nh?n gi?ng nh? tr??ng ??i h?c Kinh t? Tp. H? Chí Minh.

Tin T??c

Xem Tin T??c

S?? kiê?n

Xem S?? Kiê?n

??ng ky? Tuyê?n sinh Tr??c tuyê?n

??ng kyLiên Hê